آخرین رویدادهای موسسه
آزمایشات دوره ای آزمایشات دوره ای
اهدا تجهیزات پزشکی به بیمارستان شریعتی اهدا تجهیزات پزشکی به بیمارستان شریعتی
حضور هنرمندان در مجتمع حضور هنرمندان در مجتمع
کمک به زلزله زدگان غرب کشور کمک به زلزله زدگان غرب کشور

نام بانک/شماره حسابها

  • شماره کارت بانک ملت شماره کارت بانک ملت 6104337878798964
  • شماره کارت بانک تجارت شماره کارت بانک تجارت 5859837000023354
  • شماره حساب پس انداز بانک تجارت شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062
  • شماره حساب جاری بانک تجارت شماره حساب جاری بانک تجارت 0115027948
  • شماره حساب جاری بانک ملی شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006
  • شماره حساب پس انداز ملت شماره حساب پس انداز ملت 3326104963
  • شماره حساب جاری بانک ملت شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380
  • شماره حساب ارزی بانک پارسیان شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009
  • شماره شبا بانک تجارت شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948