نقاشی دانش آموزان مدرسه ایرانیان هامبورگ

مهربانی مرز نمی شناسد .

چه زیباست آبی آسمان بی پایان    چه زیباست بارش محبت  و   چه زیباست ترنم عشق