حضور هنرمندان در مجتمع

حضور هنرمندان در مجتمع

هنرمندان عزیز با حضورشان گرمی بخش محفل توانخواهان مجتمع بهزیستی وحدت شدند.


برخی چه بی دریغ مهربانند 

چه بی منت گرمابخش دلهای خسته دیگرانند .

حمیدرضا پگاه

رحیم نوروزی

محمد برسوزیان

سمیر

مهران امامیه

امیر زمانی

علیرضا مقدم نژاد

پرویز شفیع زاده

فرج الله گل سفیدی

جناب آقای رضایی و پور کیانی

سپاس