اهدا تجهیزات پزشکی به بیمارستان شریعتی

اهدا تجهیزات پزشکی به بیمارستان شریعتی

اهدا سالیانه لوازم پزشکی به بیمارستان شریعتی


اهدا سالیانه لوازم پزشکی به بیمارستان شریعتی  به کمک خیرین محترم خیریه حافظ (هامبورگ)

 مورخ 96/10/17 تعداد12 عدد پمپ اینفیوژن ATOM تحویل بخش BMT3 وBMT4و BMT2 که بخشهای پیوند مغز استخوان هستند گردید.


گالری تصاویر