برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی

برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی
 12 آبان 1397

کلاسهای زبان ویژه توانخواهان عزیز و کودکان خانواده های بی بضاعت هر پنجشنبه زیر نظر مربی عزیز سرکار خانم زندی از اساتید به نام زبان برگزار میگردد.


کلاسهای زبان ویژه توانخواهان عزیز و کودکان خانواده های بی بضاعت هر پنجشنبه زیر نظر مربی عزیز سرکار خانم زندی از اساتید به نام زبان برگزار میگردد.

 با سپاس


گالری تصاویر