ترمیم دندانهای توانخواه عزیزمان

ترمیم دندانهای توانخواه عزیزمان

ترمیم دندانهای توانخواه عزیزمان به همت جناب دکتر فهیمی


پسر عزیزم لبخند زیبایت آرامبخش قلبهای نا آرام ماست پس بخند یک دل سیر.