حضور هنرمندان در مجتمع

هنرمندان عزیز با حضورشان گرمی بخش محفل توانخواهان مجتمع بهزیستی وحدت شدند.

 آذر 21، 1396