کمک به زلزله زدگان غرب کشور

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

 آذر 20، 1396