آخرین رویدادهای موسسه
جراحی چشمهای توانخواه عزیزمان جراحی چشمهای توانخواه عزیزمان
ترمیم دندانهای توانخواه عزیزمان ترمیم دندانهای توانخواه عزیزمان
برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی
مسابقات فوتبال بین تیم مجتمع بهزیستی وحدت و انجمن فرشتگان زمینی شهرری مسابقات فوتبال بین تیم مجتمع بهزیستی وحدت و انجمن فرشتگان زمینی شهرری

نام بانک/شماره حسابها

  • شماره کارت بانک ملت شماره کارت بانک ملت 6104337878798964
  • شماره کارت بانک تجارت شماره کارت بانک تجارت 5859837000023354
  • شماره حساب پس انداز بانک تجارت شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062
  • شماره حساب جاری بانک تجارت شماره حساب جاری بانک تجارت 0115027948
  • شماره حساب جاری بانک ملی شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006
  • شماره حساب پس انداز ملت شماره حساب پس انداز ملت 3326104963
  • شماره حساب جاری بانک ملت شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380
  • شماره حساب ارزی بانک پارسیان شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009
  • شماره شبا بانک تجارت شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948