جراحی چشمهای توانخواه عزیزمان

جراحی چشمهای توانخواه عزیزمان
 29 آبان 1397

جراحی چشمهای توانخواه عزیزمان که در معرض نابینا شدن بود، به همت خیر محترم


پسر عزیزم چشمهایت را باز کن مهربانی هنوز جاریست.


گالری تصاویر