برگزاری کلاسهای زبان در مجتمع بهزیستی وحدت

برگزاری کلاسهای زبان در مجتمع بهزیستی وحدت
 12 آبان 1397

کلاسهای زبان در مجتمع بهزیستی وحدت جهت توانخواهان و کودکان خانواده های بی بضاعت ،تحت نظر سرکار خانم زندی خیر محترم و همیشه همراه موسسه هر پنجشنبه برگزار می شود.


کلاسهای زبان در مجتمع بهزیستی  وحدت جهت توانخواهان و کودکان خانواده های بی بضاعت  ،تحت نظر سرکار خانم زندی خیر محترم و همیشه همراه موسسه هر پنجشنبه برگزار می شود.

باسپاس


گالری تصاویر