موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

خرید یک دستگاه تبلت

تاریخ انتشار: 2016-11-06 15:48:27

امروز مورخ 95/8/16 یک دستگاه تبلت توسط یکی از حامیان موسسه برای فرزند تحت پوشش خریداری و تحویل خانواده مددجو گردید. با تشکر فراوان از حامیان گرانقدر موسسه

خرید یک دستگاه تبلت

امروز مورخ 95/8/16 یک دستگاه تبلت توسط یکی از حامیان موسسه برای فرزند تحت پوشش خریداری و تحویل خانواده مددجو گردید. با تشکر فراوان از حامیان گرانقدر موسسه

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018