جشن تولد کودکان تحت پوشش در کلاس زبان موسسه

جشن تولد کودکان تحت پوشش در کلاس زبان موسسه

تولد مهربانی


 

تو را سپاس باید گفت : تو را که دلی به پاکی شبنم داری , تو را که به نگاه های معصومانه کودکان محروم می اندیشی . باید نگریست , باید با دقت به مهربانی اینان نگریست , کدام زبان می تواند این همه عاطفه را سپاس گوید ؟ به نیکی می اندیشم , به آنچه در لبخند مهربان این مردم موج می زند , به روح پاک مردان و زنانی که شادی های خود را نثار دیگران می کنند به صف مشتاقان نیکوکاری ... ای خدای نیکوکاران , هزاران آفرین بر خلقت تو , چه نیکو از روح خویش در پیکراینان دمیده ای چه سزاوار در دامان مهربانی خود اینان را پرورانده ای تورا سپاس ای خدای نیکوکاران امروز یکی از استادان گرامی خیریه که به صورت افتخاری به دانش آموزان تحت پوشش خیریه تدریس زبان انگلیسی را انجام می دهد , به مناسبت تولد سه نفر از دانش آموزان حاضر در کلاس آنان را با خرید کیک تولد غافگیر نمودند .

 

 

فرزندم تولدت را فراموش نکردم

به شما می اندیشم , به شما که به یاری نیازمندان می شتابید . به شما که سبد سبد محبت را از باغ همیشه سبز باور خود به ارمغان می آورید . به شما می اندیشم به شما که عطوفت و مهربانی پروردگار در رگ هایتان جاری است . تورا می گویم ای نیکوکار , تورا که صمیمانه خوشی هایت را به سفره محرومان میریزی . دستان نیازمند هر شب برایت به دعا بلند خواهد شد و چشم های کودکان بی بضاعت این مهربانی را هرگز فراموش نخواهد کرد .

 

 


گالری تصاویر