موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

کارنامه مهارتهای حرفه آموزی فرزندان بهزیستی

کارنامه مهارتهای آموزشی واحد توانبخشی مددجویان تحت پوشش مجتمع بهزیستی وحدت در سال 1394 :

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018