موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

مرحله دوم کمک مناطق محروم شهرستان باشت

موسسه خیریه نیکوکاران وحدت

پس از دریافت نامه ای در تاریخ 94/11/28 از طرف اهالی شهرستان باشت طی درخواست کمک جهت تهیه پوشاک و کمکهای (نقدی و غیر نقدی) در آستانه ی تحویل سال 95 تصمیمی اتخاذ نمود تا مجددا وسایل موردنیاز این خانواده ها را برایشان فراهم آورد . لذا موسسه محموله دوم را پس از بسته بندی مورخ 94/12/13 به شهرستان باشت ارسال نمود .

 

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018