موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

نقاشی های دانش آموزان مدرسه ایرانیان هامبورگ

این کارت ها توسط دانش آموزان مدرسه ایرانیان هامبورگ " حافظ " به جهت حمایت از بنیاد خیریه نیکوکاران وحدت نوشته و نقاشی گردیده است .

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018