موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

عملکرد سا ل 1394

آمار کل توانخواهان مجتمع بهزیستی وحدت در سال 1394

مرد

2492

زن

1582

تعداد مستمری بگیران

1505

تعداد غیر مستمری بگیران

2569

جمع کل

4074

بعد خانوار

5982

آمار معلولین واحد توانبخشی به تفکیک نوع معلولیت

ذهنی

980

جسمی-حرکتی

1367

نابینا

280

ناشنوا

733

سالمند

13

چند معلولیتی

701

آمار دانش آموزان ، دانشجویان ، سادات و ...

سرپرست خانوار

968

آمار مستاجرین

1349

تعداد دانشجویان

110

تعداد سادات

151

آمار دانش آموزان

371

آمار ایتام

126

آمار مددجویان دارای بیماریهای خاص

بیماران ام اس

130

بیماران کلیوی

14

بیماران سرطانی

15

بیماران PKU

34

بیماران هموفیلی

7

بیماران دیابتی

32

هپاتیت

9

پیوند کلیه

2

آمار خانواده های دو معلوله به بالا

خانواده دو معلوله

253

خانواده سه معلوله

22

خانواده چهار معلوله

6

آمار میزان توزیع گوشت سال 1394

ماه

مقدار (کیلوگرم)

مبلغ (ریال)

فروردین

84

25/200/000

اردیبهشت

7.5

2/250/000

خرداد

63

18/900/000

تیر

60.5

18/150/000

مرداد

130.5

39/150/000

شهریور

36

10/800/000

مهر

61.5

18/450/000

آبان

205.5

61/650/000

آذر

161

48/300/000

دی

75

22/500/000

بهمن

30

9/000/000

جمع کل

914.5

274/350/000

آمار میزان توزیع غذا سال 1394

ماه

تعداد پرس

تعداد خانوار

فروردین

110

22

اردیبهشت

140

28

خرداد

300

60

تیر

280

56

مرداد

150

30

شهریور

253

51

مهر

761

152

آبان

2408

482

آذر

1518

304

دی

130

26

جمع کل

6050

1211

آمار کمک های موردی ( پوشاک ، مواد غذایی و ... ) توزیع شده درسال 1394

ماه

تعداد خانوار

مبلغ (ریال)

فروردین

90

16/770/000

اردیبهشت

110

17/760/000

خرداد

65

12/210/000

تیر

50

9/820/000

مرداد

400

47/970/000

شهریور

40

19/860/000

مهر

380

45/690/000

آبان

500

61/700/000

آذر

100

17/020/000

دی

400

43/000/000

بهمن

241

24/130/000

جمع کل

2476

315/930/000

آمار وسایل کمک توانبخشی در سال 1394

ویلچر بزرگسال

31 دستگاه

ویلچر خردسال

6 دستگاه

تشک مواج

15 عدد

عصای مچی

9 جفت

دستگاه اکسیژن

2 دستگاه

پوشک بزرگسال

60 بسته

واکر

9 عدد

واکر چرخدار

9 عدد

عصای زیربغلی

7 جفت

زیرانداز یکبار مصرف

5 عدد

آمار خدمات ارائه شده در سال 1394
 

نوع کمک هزینه

تعداد

مبلغ (ریال)

درمان

26

129/942/000

ایاب و ذهاب

36

19/400/000

ودیعه مسکن

22

40/000/000

ازدواج

2

19/998/000

تحصیلی

353

391/860/000

کاشت حلزون

2

60/000/000

شهریه دانشجویی

77

439/010/000

آمار پرداخت شهریه دانشجویی در نیمسال تحصیلی دوم 95-94

مقطع

تعداد

مبلغ (ریال)

کاردانی

38 مورد

118/460/000

کارشناسی

55 مورد

216/190/000

کارشناسی ارشد

34 مورد

327/430/000

دکتری

3 مورد

75/000/000

جمع کل

130 مورد

782/080/000

 

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018