موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

عملکرد هشت ماه ( آبان)سال 1395

 

آمار کل توانخواهان مجتمع بهزیستی وحدت هفت ماه اول سال 1395

مرد

2470

زن

1589

تعداد مستمری بگیران

1487

تعداد غیر مستمری بگیران

2572

جمع کل

4059

بعد خانوار

5946

آمار معلولین واحد توانبخشی به تفکیک نوع معلولیت

ذهنی

961

جسمی-حرکتی

1348

نابینا

279

ناشنوا

738

سالمند

13

چند معلولیتی

720

آمار دانش آموزان ، دانشجویان ، سادات و ...

تعداد سرپرست خانوار

962

آمار مستاجرین

1361

تعداد دانشجویان

120

تعداد سادات

152

آمار دانش آموزان

330

آمار ایتام

126

آمار مددجویان دارای بیماریهای خاص

ام اس

130

بیماران کلیوی

15

بیماران سرطانی

14

بیماران PKU

29

بیماران هموفیلی

7

بیماران دیابتی

31

هپاتیت

9

پیوند کلیه

2

بیماری صرع

133

آمار خانواده های دو معلوله به بالا

خانواده دو معلوله

252

خانواده سه معلوله

24

خانواده چهار معلوله

6

آمار میزان توزیع گوشت سال 1395

ماه

مقدار (کیلوگرم)

مبلغ(ریال)

فروردین

81

24/300/000

اردیبهشت

42/5

12/750/000

خرداد

203

60/900/000

تیر

95

28/500/000

مرداد

36

10/800/000

شهریور

122

36/600/000

مهر

134

45/560/000

جمع کل

579/5

173/850/000

آمار میزان توزیع غذا سال 1395

ماه

تعداد پرس

تعداد خانوار

فروردین

390

78

اردیبهشت

30

6

خرداد

60

12

تیر

230

46

مرداد

150

30

شهریور

99

21

مهر

936

198

جمع کل

959

193

آمار کمک های موردی ( پوشاک ، مواد غذایی و ... ) توزیع شده درسال 1395

ماه

تعداد خانوار

مبلغ(ریال)

فروردین

420

41/945/000

اردیبهشت

200

19/520/000

خرداد

230

22/970/000

تیر

340

33/540/000

مرداد

172

17/020/000

شهریور

300

30/430/000

جمع کل

1662

165/425/000

آمار وسایل کمک توانبخشی در سال 1395

ویلچر بزرگسال

20 دستگاه

ویلچر خردسال

2 دستگاه

ویلچر Over size

1 دستگاه

تشک مواج تخم مرغی

11 عدد

ویلچر برقی

3 دستگاه

عصای زیربغلی

5 عدد

عصای مچی

15 جفت (30عدد)

واکر

8 عدد

توالت فرنگی

1 عدد

تخت بیمارستانی

2 عدد

پوشک بزرگسال

213 بسته

زیراندازیکبارمصرف

10 بسته

تشکچه ویلچر

1 عدد

تشک موّاج

2 عدد

دستگاه اکسیژن

1 دستگاه

آمار خدمات ارائه شده در سال 1395

نوع کمک هزینه

تعداد

مبلغ(ریال)

درمان

140

570/180/000

لوازم توانبخشی

23

114/800/000

ایاب ذهاب

12

50/700/000

وسیله کمک توانبخشی

14

102/800/000

کمک هزینه ازدواج

1

10/000/000

کمک هزینه دانشجویی

74

740/934/615

مناسب سازی خودرو

7

67/680/000

مناسب سازی مسکن

13

129/020/000

پروتز

4

53/000/000

لوازم بهداشتی

3

13/000/000

پوشک

25

60/350/000

تجهیزات پزشکی

8

51/000/000

ودیعه مسکن

2

40/000/000

کاشت حلزون

5

150/000/000

جمع کل

331

2/153/464/615

 


کمکهای غیر نقدی و غیر نقدی موردی


1 _ توزیع 5 تن میوه سیب در مهر ماه 1395

2 _ توزیع 1936 پرس غذای نذری در ایّام ماه محرم

3 _ تحویل مبلغ 500/000 ریال به یک نفر از توانخواهان مجتمع

4 _ تحویل 2 بسته خواروبار به دو خانواده به مبلغ 1/500/000 ریال 

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018