موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

عملکرد واحد مددکاری سال 1395- بخش اول

عملکرد واحد مدد کاری

عملکرد واحد مدد کاری

  

آمارکل مددجویان واحد توانبخشی خیریه وحدت268 پرونده

در سال 1395

                                              توانبخشی

                     مرد

                      زن

                     159

                     109

                   جمع کل: 268 نفر........................بعد خانوار 400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعداد کل پرونده های توانبخشی به تفکیک و نوع معلولیت بنیاد خیریه نیکوکاران وحدت در سال 1395

تعداد کل پرونده ای واگذار شده

جنسیت

جسمی حرکتی غیرضایع نخاعی

بینایی

شنوایی

ذهنی

روانی مزمن

صوت و گفتار

سالمند

صرع

جمع

زن

26

15

1

65

0

0

0

2

109

مرد

52

20

9

74

0

2

0

2

159

جمع کل

78

35

10

139

0

2

0

4

268

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آمار خـواروبـار تحـويـلي از خيـريـه وحدت به مددجويان بهـزيسـتي

تحت پوشش در سـال 95

 

ماه

تعداد مددجويان

مبلغ به ريال

فروردين

1

400/000

ارديبهشت

3

900/000

خرداد

43

19/800/000

تير

6

2/150/000

مرداد

9

4/580/000

شهریور

26

10/400/000

مهر

24

10/800/000

آبان

8

3/800/000

آذر

10

4/000/000

دی

13

5/380/000

بهمن

10

3/500/000

اسفند

70

33/100/000

جمــع كــل: 98/810/000 ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار پوشاك و ساير اقلام تحويلي  از خيريه وحدت به مددجويان بهـزيسـتي

تحت پوشش در سـال 95

 

ماه

تعداد مددجويان

مبلغ به ريال

اردیبهشت

1

200/000

خرداد

1

200/000

تیر

2

400/000

مهر

2

800/000

آبان

2

600/000

آذر

4

1/200/000

دی

1

400/000

اسفند

41

300/000/000

جمــع كــل: 28/400/000 ریال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آمـار وجـه پرداختـي بـه
فـرزنـدان داراي حـامي به فرزندان مددجويان تحت پوشش بهزيستي و خيريه  وحدت

 در سـال 95

 

ماه

تعداد فرزندان

مبلغ به ريال

فروردين

80

28/950/000

ارديبهشت

75

27/250/000

خرداد

77

27/850/000

تير

73

27/150/000

شهریور

82

20/150/000

آبان

88

20/675/000

آذر

88

20/675/000

دی

89

32/600/000

بهمن

89

-/000/000/30

اسفند

89

35/000/000

جمــع كــل:270/300/000 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار وجـه نقـد تحويلي از خيريه وحدت به مددجويان تحت پوشش     بهزيستي و خیریه وحدت در سـال 95

 

ماه

تعداد مددجويان

مبلغ به ريال

فروردين

40

13/870/000

ارديبهشت

52

19/270/000

خرداد

52

19/020/000

تير

53

19/520/000

مرداد

53

19/520/000

شهریور

53

19/520/000

مهر

52

19/020/000

آبان

52

19/020/000

آذر

56

22/850/000

دی

54

22/850/000

بهمن

53

24/050/000

اسفند

53

22/550/000

جمــع كــل: 241/060/000ریال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آمار غذاي توزيع شده از
خيريه وحدت به مددجويان بهـزيسـتی

تحت پوشش در سـال 95

 

رديف

تعداد مددجويان

تعداد پرس

1

169

728

 

 

 

 

 

آمار میوه توزيع شده از خيريه وحدتبه مددجويان بهـزيسـتي

تحت پوشش در سـال 95

 

رديف

تعداد مددجويان

کیلو/وزن

مبلغ به ریال

1

44

6

5/280/000

 
 
 
 

 

آمار لوازم التحرير تحويلي از خيريه وحدت به فرزندان مددجويان بهزيستي

تحت پوشش در سـال 95

 

رديف

تعداد مددجويان

مبلغ به ريال

1

17

5/100/000

 

 

 

 

 

 مجموع هزینه های پرداختی توسط خیریه وحدت به مددجویان بهزیستی

تحت پوشش در سال95

آمار کل هزینه های پرداختی توسط خیریه به مددجویان بهزیستی

جمع کل بریال:669/650/000 ریال

 
 
 
 
 
 
 
 
 


       

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018