موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

عملکرد واحد مددکاری سال 1395 - بخش دوم

عملکرد واحد مددکاری

عملکرد واحد مددکاری

   عملكرد واحد مددكاري در سال 1395

 

ارسال اسامی 3 نفر از توانخواهان کم شنوای متقاضی سمعک   به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

2- ارسال  گزارش مددکاری   2 نفر از توانخواهان  به دفتر ارتباطات مردمی بهزیستی شهرستان تهران

3-ارسال  2عدد پرونده  تواخواهان به دلیل عدم دسترسی و سکونت در خارج از کشور به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

4- ارسال 2 عدد پرونده توانخواهان به دلیل عدم معلولیت و عدم همکاری به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

5- ارسال اسامی 3 نفر از توانخواهان جهت قطع مستمری به دلیل فوت به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

6- ارسال گزارش مددکاری خانم طیبه عسگری جهت استفاده از  یارانه مراکز حرفه آموزی به معاونت  توانبخشي بهزيستي شهرستان تهران

7- ارسال گزارش مددکاری آقای رضا نجاریان جهت دریافت سمعک به مدیریت بهزیستی مجتمع معلولین نارمک

8- ارسال گزارش مددکاری 4 نفر از توانخواهان جهت پذیرش در مراکز شبانه به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

9- ارسال گزارش مددکاری 2 نفر از توانخواهان جهت دریافت کمک موردی به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

10- ارسال  اصل پرونده های   33 نفر از توانخواهانی که در سالهای قبل فوت شده اند به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

 

 

11-ارسال اطلاعات  16 نفر از توانخواهان درخصوص مددجویان واجد الشرایط رانندگی به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

12- ارسال اطلاعات 47 نفر از مددجویان نیازمند به خدمات توانبخشی و تجهیزات پزشکی جهت معرفی به شهرداری به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

13-ارسال اطلاعات 5 نفر از مددجویان متقاضی با بالابر و تعمیرات مسکن به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

14-ارسال اطلاعات 17 نفر از مددجویان  نیازمند دارای دو معلول به بالا  به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

15-ارسال اسامی 12 نفر  از توانخواهان حداقل 2 معلول و بالاتر در خصوص  پروژه های مسکن سازمان بهزیستی به معاونت مشارکتهای بهزیستی شهرستان تهران

16- ارسال لیست 261 نفر از توانخواهان بهره مند از خدمات مددکاری توسط بخش غیر دولتی به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

17-  ارسال لیست 250 نفر مددجویان توانبخشی جهت دريافت یارانه (هرماه)   سال 95  به معاونت توانبخشي بهزيستي شهرستان تهران

18-ارسال نامه جهت تغییرات در لیست یارانه دی ماه موسسه خیریه به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

19- ارسال لیست  مابه التفاوت سه ماه اول  سال ، یارانه  250 نفر مددجویان توانبخشی به معاونت توانبخشي بهزيستي شهرستان تهران

20- ارسال لیست  مابه التفاوت تیر ماه  ، یارانه  250 نفر مددجویان توانبخشی به معاونت توانبخشي بهزيستي شهرستان تهران

21- ارسال مشخصات 10 نفر از مددجویان جهت افراد پشت نوبت ویلچر و سمعک  به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

22- ارسال گزارش  عملکرد پنج ماهه اول سال 1395 به مدیریت  بهزیستی شهرستان  تهران

23- ارسال گزارش  عملکرد پنج ماهه اول سال 1395 به معاونت توانبخشی بهزیستی تهران

24- تهیه گزارش عملکرد هر ماه  واحد مددکاری بهزیستی و ارائه آن به مدیریت موسسه  خیریه وحدت

25- ارسال گزارش مددکاری دو  نفر از توانخواهان جهت دریافت کمک هزینه دندانپزشکی به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

26- ارسال اسامی 10 نفر از توانخواهان متقاضی دریافت ارتز و پروتز به معاونت توانبخشی بهزيستي شهرستان تهران

27- ارسال  نامه درخصوص فاقد امار بودن امتیازواردات خودرو، مددجویان موسسه به معاونت  توانبخشي بهزيستي شهرستان تهران

28-ارسال اسامی 275 نفراز توانخواهان موسسه در خصوص طرح پایش پرونده های توانبخشی  به معاونت  توانبخشي بهزيستي شهرستان تهران

29- ارسال 2 جلد پرونده توانبخشی جهت استفاده از تسهیلات بهزیستی معلولین نارمک (مریم اکبری-فرشاد خسروی) به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

30-ارسال  نامه بابت 3 نفر از توانخواهانی که برگه ارزیابی انان جهت تشکیل پرونده به موسسه ارسال ،ولی به دلیل عدم همکاری به معاونت توانبخشی شهرستان تهران عودت داد شد

31-ارسال نامه در خصوص آمار رضایت سنجی از تجهیزات ارائه شده در سال 94 به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

32-ارسال  2  فقره سند کمک هزینه  گفتار درمانی  توانخواه ( جلالی فر- شهاب) به معاونت توانبخشی بهزیستی  تهران

33-ارسال 1 فقره سند وسیله کمک توانبخشی (رحیمیان) به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

34-ارسال 1 فقره سند وسیله کمک خرید پروتز (درفکی) به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

35-ارسال 1 فقره سند وسیله کمک سیله بهداشتی مصرفی(بندلیان) به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

36- ارسال 1 فقره سند وسیله کمک هزینه درمان (شیرزاد) به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

37-معرفی نامه 3 نفر از  مددجویان واجد الشرایط جهت دریافت سمعک به بهزیستی معلولین نارمک

38-معرفی نامه 6 نفر از مددجویان واجد الشرایط جهت دریافت ویلچر به بهزیستی معلولین نارمک

39- ارسال گزارش برگزاری اردوهای  تفریحی 95/6/17 جهت فرزندان تحت  پوشش موسسه به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

40- ارسال ليست تغيرات مستمري 13  نفر از توانخواهان به معاونت امور توانبخشي جهت نغير، حذف يا برقرار نمودن مستمري مددجويان   

41- ارسال لیست تغییرات مستمری 6 نفر از تواخواهان  جهت برقراری مستمری به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

42- برقراری تماس با تمامی مددجویان جهت هماهنگی و افتاح حساب بانک رفاه  جهت تغییر حساب مستمری  سازمان بهزیستی

43- ارسال نامه  درخصوص عدم دسترسی 1 نفر از توانخواهان  بابت پروژه مسکن خانوارهای 2 معلول و بالاتر به معاونت مشارکتهای بهزیستی شهرستان تهران

44- ارسال نامه در خصوص عدم علاقمند در خصوص  آموزش مددجویان در رشته های صنایع دستی به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

45- ارسال اسامی 5 نفر از توانخواهان تحصیلکرده جهت تهیه بانک اطلاعاتی مشمولین سهمیه 3% استخدامی در دستگاهای دولتی به معاونت مشارکتهای بهزیستی شهرستان تهران

46- ارسال نامه به مدیریت بهزیستی شهرستان تهران در خصوص اطلاعات مددجویان ساکن در منطقه 4 و8 شهرداری

47- ارسال نامه  در خصوص تحویل کارت معلولیت  توانخواهان به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

48- ارسال گزارش مددکاری 22 نفر از توانخواهان جهت رسیدگی به مشکلات خانوارهای دارای بیش از یک معلول به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

49- تهیه فرم آمار کل محصلین  و مقاطع تحصیلی فرزندان تحت پوشش  جهت شرکت در کلاسهای آموزش         قلم چی به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

50- ارسال اسامی 11 نفر  از توانخواهان سالمند  60 سال به بالا جهت طرح توانمندسازی  به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

51- ارسال اسامی 6 نفر از توانخواهان جهت طرح حامی در ماه مبارک رمضان  توسط سازمان بهزیستی به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

 

52- ارسال لیست  250 نفر از توانخواهان بر اساس نوع و شدت معلولیت به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

53 – ارسال نامه به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران جهت نداشتن افراد معلول واجد شرایط دریافت شیرخشک

54- برقراری تماس با تمامی مددجویان جهت هماهنگی و افتاح حساب بانک رفاه  جهت تغییر حساب مستمری  سازمان بهزیستی   

55- ارسال اسامی 11 نفر  از توانخواهان سالمند  60 سال به بالا جهت طرح توانمندسازی  به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

56- ارسال اسامی 6 نفر از توانخواهان جهت طرح حامی در ماه مبارک رمضان  توسط سازمان بهزیستی به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

57- ارسال اسامی 17  نفر از توانخواهان  در خصوص  اعلام لیست پرونده های عدم معلولیت، عدم دسترسی,فوتی و .... به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

58- ارسال نامه در خصوص امار و اطلاعات وسایل کمکی مورد نیاز زندگی روزانه معلولین جسمی ، سالمندان و نابینایان به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

59 - ارسال اسامی 10 نفر از توانخواهان جهت اعمال  تغییرات مستمری مرداد ماه به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

60- ارسال مشخصات 1 نفر از مددجویان جهت امتیاز از معافیت گمرکی خودرو به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

61- ارسال مشخصات 2  نفر از مددجویان  دیالیزی به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

62- ارسال نامه به یک نفر از توانخواهان جهت شرکت در کلاسهای آموزش مهارتهای زندگی به معاونت مشارکتهای مردمی بهزیستی شهرستان تهران

63- ارسال مشخصات 73  نفر از مددجویان بی سواد  به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

64-ارسال گزارش برگزاری کلاسهای آموزشی و اردوهای  تفریحی جهت فرزندان تحت  پوشش موسسه به معاونت توانبخشی بهزیستی شهرستان تهران

65- شرکت در جلسه 95/6/2 سازمان بهزیستی جهت آشنایی با اتوماسیون اداری

66- شرکت در جلسه 95/2/8 در بهزیستی استان تهران به مناسبت روز مددکاری

67- شرکت در جلسه 95/3/9 سازمان بهزیستی جهت آشنایی با اتوماسیون اداری

68- شرکت در جلسه 95/4/13 سازمان بهزیستی جهت آشنایی چگونگی تنظیم اسناد مالی

69- شرکت در جلسه 95/5/3 سازمان بهزیستی جهت آشنایی چگونگی تنظیم اسناد مالی

 

 خدمات ارائه شده از خیریه وحدت به مددجويان درسال 95

 1. معرفي نامه 37 نفر از مددجويان تحت پوشش جهت مراجعه به بهزيستي شهید آیت
 2. ارایه معرفی نامه به 1 نفر از مددجویان جهت استفاده از تسهیلات کانون زبان ایران
 3. معرفی 2 نفر از مددجویان تحت پوشش به عینک طلایی
 4. ارایه معرفی نامه 1 نفر از مددجویان به دبیرستان ملت
 5. ارایه مدارک 6 نفر از توانخواهان  جهت مراجعه به  تعویض پلاک ویژه معلولین
 6. ارایه معرفی نامه به 1 نفر از مددجویان به بیمارستان گلستان
 7. هماهنگی جهت برگزاری کلاس زبان و ریاضی  توسط دو نفر از خیرین در محل موسسه جهت آموزش  از فرزندان  تحت پوشش
 8. استعلام116 نفر اسامی توانخواهان  ازکمیته امداد منطقه 8
 9. استعلام 126 نفر اسامی توانخواهان از کمیته امداد منطقه 4
 10. استعلام 8 نفر از اسامی توانخواهان از کمیته امداد منطقه 13
 11. استعلام 267 نفر از اسامی توانخواهان از بیمه تامین اجتماعی
 12. اعطای خواربار و کمک نقدی توسط خیر موسسه به دو نفر از مددجویان تحت پوشش ( جوهری و منتظری)
 13. تهیه و ارسال  لیست فرزندان  تحت  پوشش ودارای حامی به مدیریت  موسسه خیریه وحدت
 14. تحویل خواروبار ویژه ماه مبارک رمضان به 39 نفر از مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه
 15. برقراری تماس با تمامی مددجویان جهت هماهنگی و افتتاح حساب بانک رفاه  جهت تغییر حساب مستمری  سازمان بهزیستی  
 16.  پرداخت كمك هزينه زندگي و دارو درمان به هفت  نفر ازمددجویان واجد الشرايط به مبلغ 6/900/000 ریال
 17. دعوت از 70 نفر از خانواده ها  به همراه کودکان جهت برگزاری جشن ویژه کودکان به همراه هدایای مربوطه در مورخ 95/4/10 واقع در مجتمع وحدت
 18. برگزاری اردوی یک روزه  گردش تفریحی،  به پارک پلیس مورخ 95/5/4   ، ویژه مددجویان فاقد امکانات تفریحی
 19. برگزاری اردوی یک روزه  گردش تفریحی،  به پارک پلیس مورخ 95/5/20  ، ویژه مددجویان فاقد امکانات تفریحی
 20. برگزاری اردوی یک روزه  گردش تفریحی،  به باغ پرندگان مورخ 95/6/17   ، ویژه مددجویان فاقد امکانات تفریحی
 21. برگزاری جشن لوازم التحریر و اسباب بازی در مورخ 95/6/23 توسط خیرین موسسه برای فرزندان تحت پوشش
 22. تماس تلفنی با سرکارخانم احمدی کارشناش خیریه هادر بهزیستی جهت تحویل 15 عدد پرونده توانبخشی به موسسه خیریه
 23. تماس با خانواده های توانخواهان تحت پوشش جهت برنامه حمایت غذایی دولت تدبیر و امید جهت اطلاع رسانی و خرید از فروشگاهای مربوطه
 24. مراجعه حضوری در مورخ 95/1/23 و95/2/6 و  95/2/18 جهت انجام امور اداری به سازمان بهزیستی شهرستان تهران
 25. برگزاری کلاسهای تقویتی توسط سه  نفر از خیرین در محل موسسه خیریه جهت آموزش فرزندان مددجویان تحت پوشش خیریه
 26. پرداخت وجه نقد به فرزندان دارای حامی
 27. تحویل کمک های غیر نقدی ( حامیان ) به  مددجویان تحت پوشش خیریه
 28. هماهنگی  جهت ملاقات حضوری حامیان  با سه نفر از مددجویان تحت پوشش موسسه و تحویل هدایای مربوطه
 29. توزیع 728  پرس غذای نذری
 30. تحویل چهار  باطری سمعک
 31. توزیع 264 کیلو میوه
 32. تحویل 2 دستگاه ویلچر توسط خیریه
 33. تحویل 1 جفت عصای آرنجی
 34. تحویل 6 دستگاه ویلچر دریافتی از بهزیستی شهرستان تهران به توانخواهان
 35. توزيع  17  بسته لوازم التحرير به دانش آموزان به تحت پوشش موسسه جهت سال تحصيلي 95
 36.  كمك موردي 223 از مددجويان تحت پوشش (پوشاك،خواروبار، گوشت و لوازم منزل...)
 37. وارد كردن كمك هاي مالي و غير مالي اعطايي به مددجويان در كارت مالي
 38. گزارش نويسي 268 پرونده  توانبخشي
 39. تكميل و نقص پرونده هاي توانبخشي
 40. بررسی بخش نامه ارسالی از بهزیستی شهرستان تهران( بخش نامه مربوط به مسکن مددجویان, پلاک ویژه و...)
 41. وساير امور محوله به واحد مددکاری

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018