موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

ذبح گوسفند قربانی توسط خیرین

عقیقه وقربانی

 

عقیقه چیست ؟

عقیقه کردن برای حفظ فرزند از بلاها از مستحبات مؤکّد است و کسانی که قدرت مالی دارند مستحب است روز هفتم تولد نوزاد خود عقیقه کنند و اگر روز هفتم تأخیر افتاد ساقط نمی شود ، بلکه هر وقت فراهم شد میتوانند عقیقه کنند و اگر برای فرزند عقیقه نکردند مستحب است خودش هر زمانی قدرت پیدا کرد تا آخر عمر آن را انجام دهد . در ضمن پرداخت صدقه به فقرا به جای عقیقه کفایت نمی کند .

در استحباب عقیقه بین فرزند پسر و دختر و همینطور بین فرزند اول و دوم و ... فرقی نیست ولی مستحب است برای پسر گوسفند نر و برای دختر گوسفند ماده عقیقه کنند . عقیقه باید گوسفند ،گاو ، شتر یا بز باشد وحیوان دیگر مثل مرغ کفایت نمی کند و مستحب است عقیقه چاق و سالم باشد .

در سن پیری هم می توان عقیقه کرد ؟

عمربن یزید گوید : به امام صادق (علیه السلام) عرضه داشتم که بخدا نمیدانم پدرم برایم عقیقه کرده یا نه ؟ حضرت دستور داد من برای خود عقیقه کنم ، در حالی که در سن پیری بودم .

مکارم الاخلاق/ترجمه میرباقری ، ج 1 ، ص : 434

یکی از دلایل اصلی که خانواده ها انجام عقیقه را به تاخیر می اندازند آنست که انجام مراحل آن مطابق با آداب و شرایط توصیه شده بسیار وقت گیر می باشد . در همین راستا موسسه خیریه نیکوکاران وحدت آمادگی دارد هرگونه که تمایل دارید مام مراحل عقیقه را برای شما انجام دهد و گوشت قربانی را در اِطعام نیازمندان مصرف نماید .

جهت هماهنگی با بخش مشارکتهای مردمی موسسه تماس حاصل فرمایید : 77490454 - 77492429 - 77490718 - 09104567018

 

 

آمار ذبح گوسفند قربانی توسط خیرین

سال 1393 و 1394

 

ردیف

مقدار ذبح گوسفند

مبلغ به ریال

تاریخ

1

یک راس گوسفند

5/000/000

93/1/20

2

یک راس گوسفند

6/000/000

93/1/21

3

یک راس گوسفند

5/000/000

93/1/21

4

یک راس گوسفند عقیقه

4/500/000

93/2/13

5

18/800 کیلو گوشت

2/350/000

93/3/5

6

یک راس گوسفند

5/500/000

93/3/18

7

یک راس گوسفند

5/000/000

93/4/21

8

48 کیلو گوشت

6/000/000

93/5/4

9

12/800 کیلو گوشت

1/600/000

93/5/4

10

40 کیلو گوشت عقیقه

5/000/000

93/5/9

11

42 کیلو گوشت عقیقه

5/250/000

93/5/11

12

یک راس گوسفند

6/000/000

93/5/18

13

17/100 کیلو گوشت

2/137/500

93/6/2

14

یک راس گوسفند 41 کیلو

5/125/000

93/6/31

15

یک راس گوسفند 36/500 کیلو

4/500/500

93/7/13

16

یک راس گوسفند 50 کیلو

6/250/000

93/7/13

17

یک راس گوسفند

7/000/000

93/7/13

18

13 کیلو گوشت

1/925/000

93/8/21

19

یک راس گوسفند

6/250/000

93/8/4

20

یک راس گوسفند

5/375/000

93/9/3

21

یک راس گوسفند

6/000/000

93/9/4

22

16 کیلو گوشت

2/400/000

93/9/10

23

17/500 کیلو گوشت

2/580/000

93/9/15

24

19 کیلو گوشت

5/062/500

93/9/22

25

14 کیلو گوشت عقیقه

4/687/500

93/9/23

26

19 کیلو گوشت

5/062/500

93/9/29

27

17 کیلو گوشت

4/562/500

93/10/7

28

8/500 کیلو گوشت

1/460/000

93/10/12

29

گوسفند عقیقه 17/700 کیلو گوشت

2/610/000

93/10/13

30

یک راس گوسفند

3/000/000

93/10/13

31

12/700 کیلو گوشت

4/687/500

93/11/12

32

یک راس گوسفند

5/875/000

93/11/7

33

یک راس گوسفند

6/370/000

93/11/20

34

یک راس گوسفند

6/955/000

93/11/17

35

یک راس گوسفند

4/500/000

93/11/25

36

35/500 کیلو گوشت

4/792/500

94/1/18

37

45 کیلو گوشت

5/850/000

94/1/30

38

50 کیلو گوشت

6/500/000

94/2/28

39

3 راس گوسفند عقیقه

13/500/000

94/2/30

40

24 کیلو گوشت

5/200/000

94/2/7

41

40 کیلو گوشت

5/200/000

94/3/20

42

39 کیلو گوشت

4/953/000

94/3/8

43

48 کیلو گوشت

5/969/000

94/4/8

44

37 کیلو گوشت

4/810/000

94/4/18

45

20/500 کیلو گوشت

5/125/000

94/4/18

46

2 راس گوسفند

9/000/000

94/4/24

47

33 کیلو گوشت

4/290/000

94/4/30

48

32 کیلو گوشت

4/150/000

94/5/3

49

20/660 کیلو گوشت

5/165/000

94/5/6

50

یک راس گوسفند

4/500/000

94/5/5

51

39 کیلو گوشت

5/070/000

94/6/24

52

15/700 کیلو گوشت

3/925/000

94/7/1

53

36/500 کیلو گوشت

5/000/000

94/7/2

54

یک راس گوسفند

6/000/000

94/7/2

55

یک راس گوسفند 42/500 کیلو گوشت

5/525/000

94/7/2

56

یک راس گوسفند 39 کیلو گوشت

5/070/000

94/7/2

57

یک راس گوسفند 47 کیلو گوشت

6/110/000

94/7/2

58

یک راس گوسفند 51 کیلو عقیقه

7/000/000

94/8/10

59

یک راس گوسفند 43/500 کیلو عقیقه

6/500/000

94/8/23

60

یک راس گوسفند 42/500 کیلو عقیقه

6/450/000

94/8/23

61

یک راس گوسفند

4/500/000

94/9/7

62

10/600 کیلو گوشت

2/650/000

94/9/22

63

یک راس گوسفند 17 کیلو گوشت

4/250/000

94/10/19

64

یک راس گوسفند  18 کیلو گوشت

5/600/000

94/11/07

65

یک راس گوسفند 36 کیلو

5/000/000

94/11/10

66

یک راس گوسفند عقیقه

5/250/000

94/11/11

67

یک راس گوسفند , 18 کیلو گوشت

5/500/000

94/11/24

68

یک راس گوسفند 37 کیلو

5/180/000

94/12/11

69

یک راس گوسفند

5/500/000

94/12/14

70

یک راس گوسفند عقیقه

5/500/000

94/12/20

71

یک راس گوسفند

5/500/00

94/12/24

72

13 کیلو گوشت گوسفندی

5/200/000

94/12/14

 

سال 1395

ردیف

مقدار ذبح گوسفند

مبلغ به ریال

تاریخ

1

یک راس گوسفند عقیقه

6/000/000

95/1/26

2

14 کیلو گوشت

5/600/000

95/1/28

3

یک راس گوسفند 41 کیلو

5/740/000

95/2/11

4

یک راس گوسفند 40.5 کیلو

5/670/000

95/2/19

5

گوسفند عقیقه 40 کیلو

5/400/000

95/2/27

6

یک راس گوسفند 36 کیلو گوشت

4/860/000

95/3/3

7

گوسفند عقیقه 41 کیلو گوشت

5/500/000

95/3/23

8

18 کیلو گوشت

72/000

95/3/24

9

یک راس گوسفند 43 کیلو گوشت

6/000/000

95/4/3

10

یک راس گوسفند 41 کیلو گوشت

5/535/000

95/4/8

11

19 کیلو گوشت

76/000

95/4/8

12

یک راس گوسفند 40 کیلو گوشت

5/400/000

95/4/28

13

//

//

95/5/10

14

35 کیلو گوشت

5/000/000

95/6/12

15

36/5 کیلو گوشت

5/300/000

95/6/22

16

34 کیلو گوشت

4/930/000

95/6/22

17

یک راس گوسفند 43 کیلو گوشت

6/235/000

95/6/22

 

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018