موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

وظایف واحد مددکاری

مددکاری ترسیم چهره حقیقی و تجسم رسالت نهایی بهتر زیستن است ...

واحد مددکاری موسسه خیریه نیکوکاران وحدت موظف است مطابق با منشور اخلاقی مرکز و پاسخگویی مناسب  , سریع و حفظ اسرار و امانت داری مراجعین از طریق بازدید منزل و تحقیقات محلی بصورت نامحسوس با تشکیل پرونده در موسسه و تشخیص نوع مشکل مربوطه مددجویان را از خدمات موسسه بصورت دریافت مستمری ماهیانه, دریافت وجه نقد شامل ایاب و ذهاب, اجاره مسکن, کمک هزینه دارو و درمان و کمک هزینه تحصیلی در مقاطع مختلف بهره مند سازند.

مددکاری حرفه ایست مبتنی بر علم و هنر و مهارت و هدف که در آن سعی می شود که مددجو مشکل خود را شناخته و به تواناییهای خود پی برده و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود برآید .

مددکاری علمی است که در آن مددکار همه ی تواناییهای خودرا در جهت حل مشکل مددجو به کار برده و به مددجو نشان دهد که او علیرغم داشتن مشکلات دارای تواناییها و استعدادهای فراوانی است که به آنها توجه نکرده است و می تواند با به کار بردن تواناییهای خود مشکلات را حل کند .

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018