موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
موسسه خیریه نیکوکاران وحدت
en

عملکرد سال 94 واحد مددکاری

عملکرد واحد مددکاری و آمار مددجویان موسسه خیریه نیکوکاران وحدت :

 

تعداد کل پرونده های واحد حمایتی و توانبخشی موسسه خیریه نیکوکاران وحدت

وضعیت

زن

مرد

جمع کل

سالم

20

4

24

بیماری صرع

4

3

7

سالمند

8

4

12

صوت و گفتار

0

1

1

روانی مزمن

3

0

3

معلولیت ذهنی

63

72

135

شنوایی

1

6

7

بینایی

16

24

40

جسمی-حرکتی

26

51

77

بیماری های خاص

2

6

8

جمع کل

143

171

314

 

 

آمار محصلین تحت پوشش موسسه خیریه نیکوکاران وحدت

مقاطع تحصیلی

تعداد

استثنائی

8

ابتدائی

28

متوسطه

40

دانشجو

3

پیش دبستانی

6

کل

85

 

 

آمار غذای توزیع شده به مددجویان

تعداد مددجویان

تعداد پرس غذای توزیع شده

239

1079

 

 

آمار لوازم التحریر تحویلی به مددجویان

تعداد مددجویان

مبلغ به ریال

64

12/800/000

 

 

آمار خواروبار تحویلی به مددجویان

ماه

تعداد مددجویان

مبلغ به ریال

فروردین

8

3/200/000

اردیبهشت

33

16/000/000

خرداد

22

10/120/000

تیر

52

29/510/000

مرداد

59

20/710/000

شهریور

53

27/860/000

مهر

53

26/406/000

آبان

29

16/660/000

آذر

10

4/746/000

دی

22

12/377/000

بهمن

8

3/600/000

اسفند

100

57/860/000

جمع کل

449

229/049/000

 

 

آمار مستمری پرداختی به مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه نیکوکاران وحدت

ماه

تعداد مددجویان

مبلغ به ریال

فروردین

43

14/420/000

اردیبهشت

43

14/770/000

خرداد

47

16/470/000

تیر

48

17/270/000

مرداد

49

19/780/000

شهریور

49

17/470/000

مهر

49

17/470/000

آبان

49

17/470/000

آذر

51

18/480/000

دی

51

18/700/000

بهمن

52

19/270/000

اسفند

52

19/270/000

جمع کل

583

211/000/000

 

آمار وجه پرداختی به فرزندان دارای حامی از موسسه خیریه نیکوکاران وحدت

ماه

تعداد فرزندان

مبلغ به ریال

فروردین

60

19/750/000

اردیبهشت

64

22/700/000

خرداد

64

24/400/000

تیر

70

27/800/000

مرداد

72

21/900/000

شهریور

76

22/630/000

مهر

82

30/050/000

آبان

82

30/150/000

آذر

81

29/450/000

دی

82

29/850/000

بهمن

83

31/600/000

اسفند

83

31/600/000

جمع کل

899

321/880/000

 

 

آمار پوشاک و سایر اقلام تحویلی

ماه

تعداد مددجویان

مبلغ به ریال

اردیبهشت

1

200/000

خرداد

3

1/100/000

تیر

2

550/000

مرداد

4

1/950/000

شهریور

54

23/970/000

مهر

7

5/490/000

آبان

12

3/700/000

آذر

8

3/300/000

دی

3

800/000

بهمن

1

100/000

اسفند

103

62/850/000

جمع کل

196

104/010/000

 

 

 

میوه های توزیع شده

ردیف

تعداد مددجویان

وزن بر حسب کیلو

مبلغ به ریال

1

340

1928

39/760/000

 

تعداد کل مددجویان تحت پوشش موسسه به تفکیک جنسیت

زن

مرد

149

165

جمع کل

314

بعد خانوار

483

 

 

 

همیاری

شماره حساب های موسسه

شماره شبا بانک تجارت IR690180000000000115027948


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک ملت 6104337878798964


شماره کارت به نام موسسه خیریه نیکوکاران وحدت بانک تجارت  5859837000023354


شماره حساب پس انداز بانک تجارت 0148838062


شماره حساب جاری بانک تجارت  0115027948


شماره حساب جاری بانک ملی 0102919623006


شماره حساب پس انداز ملت 3326104963


شماره حساب جاری بانک ملت 3122311380


شماره حساب ارزی بانک پارسیان IR030540120881100003140009


تلفن های تماس : 77490454  -  77492429  -  77490718 -  09104567018