هیئت امنا

هیئت امنا
 12 آذر 1396

اعضای هیات امنا 11 نفر هستند


اعضای هیات امنا 11 نفر هستند که وظایف آنها در موسسه بشرح ذیل می باشد :

1- هیئت مدیره اصلی :  5 نفر

2- هیئت مدیره علی البدل : 2 نفر

3- بازرس اصلی: 1 نفر

4- بازرس علی البدل: 1 نفر

5- بقیه اعضاء: 2 نفر